PL

O firmie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 2/09/2017 z dnia 1 września 2017 roku dotyczącego dostawy maszyny – wiertnicy wyposażonej w świder CFA, w ramach projektu pn. „Wdrożenie specjalistycznych usług geotechnicznych w firmie Soiltech w oparciu o technologię CFA dla potrzeb realizacji konstrukcji hydrotechnicznych budownictwa morskiego” (wniosek o dofinansowanie nr RPPM.02.02.01-22-0161/17), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: II Przedsiębiorstwa, Działania: 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania: 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, realizowanego przez firmę Soiltech Sp. z o.o


Szanowni Państwo

Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożone oferty. Mamy przyjemność poinformować, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Królowej Marysieńki 9/11.

W postępowaniu wzięli udział:

· SM POLSKA Sp. z o.o. S.K. z siedzibą Węgrzcach (32-086) przy ul. Warszawskiej 7,

· KDM DARIUSZ MAZUR z siedzibą w Michałowicach (05-816) przy ul. Kolejowej 16,

· BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Królowej Marysieńki 9/11.

Oferta firmy SM POLSKA Sp. z o.o. S.K. została odrzucona z powodu braku wszystkich wymaganych dokumentów i nie podlegała ocenie.

Oferta firmy KDM DARIUSZ MAZUR otrzymała łącznie 68,68 punktów, w tym:
· w kryterium „Cena” otrzymał 48,68 punktów,
· w kryterium „Gwarancja” otrzymał 10 punktów,
· w kryterium „Termin dostawy” otrzymał 10 punktów

Oferta firmy BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. otrzymała łącznie 70 punktów, w tym:
· w kryterium „Cena” otrzymała 60 punktów,
· w kryterium „Gwarancja” otrzymała 10 punktów,
· w kryterium „Termin dostawy” otrzymała 0 punktów.


Informacja o zamknięciu postępowania bez wskazania Wykonawcy

Soiltech Sp. z o.o. informuje, iż dnia 31 sierpnia 2017 roku zamyka postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (zapytanie ofertowe nr 1/07/2017), bez wskazania Wykonawcy. Postępowanie dotyczyło dostawy maszyny – wiertnicy wyposażonej w świder CFA, w ramach projektu pn. „Wdrożenie specjalistycznych usług geotechncznych w firmie Soiltech w oparciu o technologię CFA dla potrzeb realizacji konstrukcji hydrotechnicznych budownictwa morskiego” (wniosek o dofinansowanie nr RPPM.02.02.01-22-0161/17). Projekt realizowany jest przez firmę Soiltech Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: II Przedsiębiorstwa, Działania: 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania: 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

Zgodnie z zapisem zawartym w Zapytaniu ofertowym punkt XVIII. Zastrzeżenia Zamawiającego ust. 1 Zamawiający zastrzegł sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wskazania Wykonawcy bez podania przyczyny.

Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

Zamawiający w terminie 7 dni ogłosi ponownie zapytanie ofertowe na dostawę maszyny – wiertnicy wyposażonej w świder CFA.

Firma Soiltech Sp. z o.o. która powstała we wrześniu 2013 roku realizuje specjalistyczne roboty geotechniczne na ternie całego Kraju. Nasza oferta skierowana jest do potencjalnych Wykonawców budownictwa hydrotechnicznego, drogowego, przemysłowego oraz kubaturowego. Wykonujemy pełen zakres robót geotechnicznych od koncepcji poprzez badania geotechniczne, projekt, kończąc na wykonawstwie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań projektowych oraz wykonawczych gwarantujemy wysoką jakość usług. Firma Soiltech Sp. z o.o. została założona przez osoby z dużym doświadczeniem w robotach specjalistycznych oraz geotechnicznych.

Szybki Kontakt

Zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji !

 

 

Soiltech Sp. z o.o.

ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdańsk

Tel.: +48 602 221 159

Tel.: +48  662 087 132

E-mail: biuro@soiltech.pl

E-mail: mateusz.kliem@soiltech.pl