PL

Aktualności

 

Soiltech Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Wdrożenie specjalistycznych usług geotechnicznych w firmie Soiltech w oparciu o technologię CFA dla potrzeb realizacji konstrukcji hydrotechnicznych budownictwa morskiego.”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 2/09/2017 z dnia 1 września 2017 roku dotyczącego dostawy maszyny – wiertnicy wyposażonej w świder CFA, w ramach projektu pn. „Wdrożenie specjalistycznych usług geotechnicznych w firmie Soiltech w oparciu o technologię CFA dla potrzeb realizacji konstrukcji hydrotechnicznych budownictwa morskiego” (wniosek o dofinansowanie nr RPPM.02.02.01-22-0161/17), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: II Przedsiębiorstwa, Działania: 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania: 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, realizowanego przez firmę Soiltech Sp. z o.o 

 

 

Cele projektu:

 

Wdrożenie specjalistycznych usług geotechnicznych w firmie Soiltech w oparciu o technologię CFA dla potrzeb realizacji konstrukcji hydrotechnicznych budownictwa morskiego.”

 

Realizacja projektu ma na celu m.in. wzmocnienie proeksportowego potencjału spółki w oparciu o posiadane kluczowe kompetencje. Stanie się to możliwe dzięki zwiększaniu oferty produktowej oraz optymalizacji kosztowej proponowanych rozwiązań, co przełoży się na wzrost konkurencyjności firmy na rynkach zagranicznych. Celem projektu jest również nawiązanie szerokiej formy współpracy partnerskiej z firmami działającymi w sektorze geoinżynierii w szczególności w zakresie rozwiązań portowo-logistycznych oraz offshore. 

 

Planowane efekty:

 

Efektem planowanych działań będzie wprowadzenie do oferty firmy nowej usługi. W ramach projektu zaplanowano zakup kompletnego urządzenia do wykonania pali CFA do głębokości 24,0 m. W wyniku realizacji projektu firma Soiltech będzie w stanie wykonywać specjalistyczne konstrukcje hydrotechniczne nabrzeży portowych oraz fundamentów suwnic kontenerowych wymagających ze względów konstrukcyjnych głębokiego palowania. Obecnie firma Soiltech posiada urządzenie do wykonywania mikropali i kotwi gruntowych. Zakup palownicy jest naturalnym i potrzebnym uzupełnieniem naszej dotychczasowej działalności. Z firmy świadczącej jeden typ usługi przekształcimy się w kompletną firmę, która jest w stanie realizować zadania z zakresu geotechniki w sposób kompleksowy.

 

Wartość projektu: 4 343 538,36 PLN

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 980 000,00 PLN

 

Od grudnia 2018 roku wykonujemy pale CFA na budowie Nabrzeża Mew w Porcie Gdańsk. Na zlecenie wykonawcy robót  Korporacji Budowlanej Doraco z Gdańska, przygotowaliśmy autorskie rozwiązanie posadowienia nabrzeża w oparciu o technologie pali CFA.

Jest to nasz pierwszy kontrakt związany z budową infrastruktury portowej, w którym korzystamy z palownicy BAUER BG 24 H, której zakup częściowo został sfinansowany ze Funduszy Europejskich w ramach realizowanego przez SOILTECH Sp. z o.o. projektu: Wdrożenie specjalistycznych usług geotechnicznych w firmie Soiltech w oparciu o technologię CFA dla potrzeb realizacji konstrukcji hydrotechnicznych budownictwa morskiego.”

 

 


 

Szanowni Państwo

Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożone oferty. Mamy przyjemność poinformować, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Królowej Marysieńki 9/11. 

W postępowaniu wzięli udział: 

· SM POLSKA Sp. z o.o. S.K. z siedzibą Węgrzcach (32-086) przy ul. Warszawskiej 7, 

· KDM DARIUSZ MAZUR z siedzibą w Michałowicach (05-816) przy ul. Kolejowej 16, 

· BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Królowej Marysieńki 9/11. 

Oferta firmy SM POLSKA Sp. z o.o. S.K. została odrzucona z powodu braku wszystkich wymaganych dokumentów i nie podlegała ocenie. 

Oferta firmy KDM DARIUSZ MAZUR otrzymała łącznie 68,68 punktów, w tym: 
· w kryterium „Cena” otrzymał 48,68 punktów, 
· w kryterium „Gwarancja” otrzymał 10 punktów, 
· w kryterium „Termin dostawy” otrzymał 10 punktów 

Oferta firmy BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. otrzymała łącznie 70 punktów, w tym: 
· w kryterium „Cena” otrzymała 60 punktów, 
· w kryterium „Gwarancja” otrzymała 10 punktów, 
· w kryterium „Termin dostawy” otrzymała 0 punktów. 


Informacja o zamknięciu postępowania bez wskazania Wykonawcy

Soiltech Sp. z o.o. informuje, iż dnia 31 sierpnia 2017 roku zamyka postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (zapytanie ofertowe nr 1/07/2017), bez wskazania Wykonawcy. Postępowanie dotyczyło dostawy maszyny – wiertnicy wyposażonej w świder CFA, w ramach projektu pn. „Wdrożenie specjalistycznych usług geotechncznych w firmie Soiltech w oparciu o technologię CFA dla potrzeb realizacji konstrukcji hydrotechnicznych budownictwa morskiego” (wniosek o dofinansowanie nr RPPM.02.02.01-22-0161/17). Projekt realizowany jest przez firmę Soiltech Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: II Przedsiębiorstwa, Działania: 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania: 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne. 

Zgodnie z zapisem zawartym w Zapytaniu ofertowym punkt XVIII. Zastrzeżenia Zamawiającego ust. 1 Zamawiający zastrzegł sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wskazania Wykonawcy bez podania przyczyny. 

Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie 7 dni ogłosi ponownie zapytanie ofertowe na dostawę maszyny – wiertnicy wyposażonej w świder CFA.

 


 

Szanowni Państwo

 

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/09/2017. Informuje się, iż dnia 3 października 2017 roku w treści zapytania ofertowego nr 2/09/2017 dotyczącego dostawy maszyny – wiertnicy wyposażonej w świder CFA, w ramach projektu pn. „Wdrożenie specjalistycznych usług geotechnicznych w firmie Soiltech w oparciu o technologię CFA dla potrzeb realizacji konstrukcji hydrotechnicznych budownictwa morskiego” (wniosek o dofinansowanie nr RPPM.02.02.01-22-0161/17), realizowanego przez firmę Soiltech Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: II Przedsiębiorstwa, Działania: 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania: 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, dokonano zmian. 

Wykaz zmian: 
· dokonano zmiany brzmienia punktu 4 w rozdziale XII. Opis sposobu przygotowania oferty poprzez wskazanie trybu postępowania Zamawiającego w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego Oferenta. Aktualny zapis 4 w rozdziale XII jest następujący: Wykonawca może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty Wykonawcy zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
· dokonano zmiany brzmienia rozdziału XVIII. Zastrzeżenia Zamawiającego poprzez jego usunięcie. Zmiana powoduje zmianę numeracji kolejnego rozdziału.


Pozostała treść zapytania ofertowego nr 2/09/2017 pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie i kończy się w dniu 03.10.2017 r. 

Zmieniona treść zapytania ofertowego nr 2/09/2017 wraz z załącznikami do zapytania ofertowego została umieszczona poniżej – zmianę w treści oznaczono czerwoną czcionką. 

PDFZmienione zapytanie ofertowe 
PDF Zmienione zapytanie ofertowe

 

 


 

Oferta:

HTML Zapytania ofertowe aktualne